اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی

نسرین پرویزی
معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

 • nnparviziyahoo.com
 • 88642201

اعضای هیات تحریریه

سیدعلاءالدین طباطبایی
دانشیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دکترای زبانشناسی

 • alataba36yahoo.com
 • 88642201
شهین نعمت‌زاده
رئیس انجمن زبان‌شناسی ایران و عضو گروه اصطلاح‌شناسی در پژوهشگاه اسناد و مدارک ایران

زبانشناسی

 • snematzadyahoo.com
 • 88642201
علی کافی
ویراستار و مترجم ایرانی و عضو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مهندسی برق

 • ali.kafientesharat.com
 • 88642201

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرضا رضوی
هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی

زبانشناسی

 • razavi_mryahoo.com
 • 88642201

مدیر اجرایی

ثریا جعفری
مدیر اجرایی

 • sorjafarigmail.com
 • 88642201