راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان ویژه‌نامة مطالعات واژه‌گزینی

ویژه‌نامة مطالعات واژه‌گزینی که زیر نظرِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر می‌شود، نشریّه‌ای علمی (علمی‌ـ‌پژوهشی)  است. این نشریّه، در حوزۀ اهداف و وظایف فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مقالات و یادداشت‌هایی در زمینه‌های واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی منتشر می‌کند