مولفین گرامی لطفا مقاله را از طریق صفحه شخصی خود در سامانه پیگیری کنید و در صورت نیاز با شماره 88642469 تماس بگیرید.

نشریه فرهنگستان زبان و ادب فارسی از قوانین اخلاق نشر COPE پیروی می‌کند.

https://publicationethics.org

صاحب امتیاز

دبیر تخصصی
دوره انتشار
سالنامه
شاپا چاپی